Op 30 juni wees de Hoge Raad het zogenaamde Hairstyle-arrest. Het bevat belangrijke criteria voor de toekenning van een billijke vergoeding naast een transitievergoeding. Het arrest lijkt van grote betekenis te zijn voor de rechtspraktijk. De zaak betrof een arbeidsgeschil tussen een kapsalon en een ex-werkneemster (kapster). In verband met onderling gesteggel over het opnemen…

Althans, dat oordeelde de kantonrechter in Rotterdam in een uitspraak van 21 juli 2017. Het betreft een opmerkelijke uitspraak omdat de werkgever aan het langste eind trok ondanks dat hij niet kon aantonen dat de werknemer de aanzegging had ontvangen. De aanzeggingsplicht Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. Hiervoor hoeft dus geen rechtshandeling…

Op 22 augustus heeft het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch uitspraak gedaan in een zaak waarin de bestuurder van een gefailleerde BV en zijn echtgenote het geld terugvorderden dat de bank op grond van een overeenkomst van borgtocht met de bestuurder uit de verkoop van hun (privé) woning had geïncasseerd. Samengevat was het volgende gebeurd. Een ondernemer –…

Ruim een jaar geleden schreef ik op mijn LinkedIn-pagina over de ontwikkelingen met betrekking tot het recht van vrije advocaatkeuze dat rechtsbijstandverzekerden op grond van het Europese recht en de (Nederlandse) Wet op het financieel toezicht hebben. Dertig jaar geleden is dat recht vastgelegd in een EU-richtlijn. Sindsdien hebben verzekeraars zich op alle denkbare manieren…

De rechtbank in Roermond heeft op 21 juni 2017 een interessante uitspraak gedaan over de juridische gevolgen die een derde-beslagene kunnen treffen als hij niet of niet tijdig zijn verklaringsplicht nakomt. Een derdenbeslag is een beslag onder een derde op een goed van de schuldenaar (van de beslaglegger). In de meeste gevallen is de derde…

In een uitspraak van 22 juni 2017 heeft het hof in Den Bosch bepaald, dat niet voldoen aan re-integratie door een werknemer in beginsel niet meer dan een loonsanctie tot gevolg kan hebben. Het hof onderbouwt dit oordeel met verwijzing naar de Memories van Toelichting bij de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte en de Wet…

De Hoge Raad heeft op 23 december 2016 een arrest gewezen dat van belang is voor de wijze waarop in ontslagzaken wordt geprocedeerd. In 2015 is de Wet werk en zekerheid (Wwz) ingevoerd. De bedoeling van de wet was om de ontslagprocedure eenvoudiger te maken, maar dat is niet gelukt. De nieuwe procedure is zelfs…

Een tijdelijk arbeidscontract kun je in beginsel niet opzeggen. Om dat toch te kunnen, moet het een opzegbeding bevatten. Bij contracten voor onbepaalde tijd is dat niet nodig omdat de wet bepaalt dat deze kunnen worden opgezegd. In de praktijk wordt regelmatig vergeten een opzegbeding op te nemen. Of partijen redeneren dat een opzegbeding niet nodig is omdat…

Bij een overeenkomst denk je al gauw aan een document met handtekeningen eronder. Maar overeenkomsten kunnen ook mondeling of zelfs stilzwijgend tot stand komen. Denk maar aan de dagelijkse koopovereenkomsten met de bakker en de slager. Er zijn echter afspraken waarvoor speciale regels gelden. Zo kunnen een concurrentiebeding en een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst alleen…

Mag een werknemer zaken achterhouden om betaling van achterstallig loon af te dwingen? Dit stukje gaat over het retentierecht. Dat is een opschortingsrecht. Het is het recht van een schuldeiser om een zaak onder zich te houden totdat de schuldenaar zijn schuld inlost. Brengt u uw auto voor een onderhoudsbeurt naar de dealer, dan hoeft…