Op 30 juni wees de Hoge Raad het zogenaamde Hairstyle-arrest. Het bevat belangrijke criteria voor de toekenning van een billijke vergoeding naast een transitievergoeding. Het arrest lijkt van grote betekenis te zijn voor de rechtspraktijk. De zaak betrof een arbeidsgeschil tussen een kapsalon en een ex-werkneemster (kapster). In verband met onderling gesteggel over het opnemen…

Althans, dat oordeelde de kantonrechter in Rotterdam in een uitspraak van 21 juli 2017. Het betreft een opmerkelijke uitspraak omdat de werkgever aan het langste eind trok ondanks dat hij niet kon aantonen dat de werknemer de aanzegging had ontvangen. De aanzeggingsplicht Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. Hiervoor hoeft dus geen rechtshandeling…

In een uitspraak van 22 juni 2017 heeft het hof in Den Bosch bepaald, dat niet voldoen aan re-integratie door een werknemer in beginsel niet meer dan een loonsanctie tot gevolg kan hebben. Het hof onderbouwt dit oordeel met verwijzing naar de Memories van Toelichting bij de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte en de Wet…

De Hoge Raad heeft op 23 december 2016 een arrest gewezen dat van belang is voor de wijze waarop in ontslagzaken wordt geprocedeerd. In 2015 is de Wet werk en zekerheid (Wwz) ingevoerd. De bedoeling van de wet was om de ontslagprocedure eenvoudiger te maken, maar dat is niet gelukt. De nieuwe procedure is zelfs…

Een tijdelijk arbeidscontract kun je in beginsel niet opzeggen. Om dat toch te kunnen, moet het een opzegbeding bevatten. Bij contracten voor onbepaalde tijd is dat niet nodig omdat de wet bepaalt dat deze kunnen worden opgezegd. In de praktijk wordt regelmatig vergeten een opzegbeding op te nemen. Of partijen redeneren dat een opzegbeding niet nodig is omdat…

Mag een werknemer zaken achterhouden om betaling van achterstallig loon af te dwingen? Dit stukje gaat over het retentierecht. Dat is een opschortingsrecht. Het is het recht van een schuldeiser om een zaak onder zich te houden totdat de schuldenaar zijn schuld inlost. Brengt u uw auto voor een onderhoudsbeurt naar de dealer, dan hoeft…